Naslovna Društvo Biznis Kada može da se pokrene postupak naplate potraživanje

Kada može da se pokrene postupak naplate potraživanje

730
0

Pravno ili fizičko lice koje ima nenaplaćena potraživanja, može pokrenuti odgovarajući postupak pred sudom i javnim izvršiteljem radi naplate potraživanja.

Kada može da se pokrene postupak naplate potraživanje u novcu?

Postupak može da se pokrene kada potraživanje postane dospelo. Ovo znači da ako je ugovorom predviđeno da se dug vrati, na primer za 60 dana, postupak se ne može pokrenuti pre isteka ovog roka. U suprotnom će tužba biti preuranjena. Postupak se može pokrenuti već naredni dan po isteku roka, ukoliko dug ne bude isplaćen.

Delimična isplata duga

Dužnik ukoliko nema sredstava da isplati dug u celosti, može delimično isplatiti dug. Poverilac je dužan da prihvati čak i delimičnu isplatu duga, i ne sme uslovljavati dužnika da prihvata isključivo isplatu celokupnog duga. U slučaju da poverilac odbije delimičnu isplatu, dužnik od tog momenta ne odgovara više za kamatu za isnos koji je imao nameru vratiti.

Kada dužnik isplati samo deo duga, ukupan dug mu se umanjuje, i poverilac može pokrenuti sudski postupak za naplatu ostatka duga.

Uračunavanje delimične otplate

Od momenta kada padne u docnju, dužnik duguje i kamatu. Kamata teče od dana padanja u docnju pa sve do isplate.

Ukoliko dužnik delimično otplati dug, iznos koji je isplatio prvo će pokriti troškove postupka, zatim kamatu, pa tek na kraju glavnicu.

Parnični postupak

Da bi potraživanje bilo naplativo prinudnim putem, poverilac mora imati presudu suda. Postupak se pokreće tužbom sudu. U ovom postupku sud će doneti presudu, i utvrditi visinu potraživanja, kao i rok u kom dužnik mora isplati dug. Ovaj rok, koji sud ostavlja dužniku za isplatu, obično iznosi 8 ili 15 dana.

Postupak prinudnog izvršenja

Ukoliko protekne rok koji je sud ostavio dužniku da isplati dug, a dužnik i dalje dug ne isplati, poverilac može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja. Izvršni postupak se pokreće predlogom za izvršenje koji se podnosi sudu, a sam postupak prinudne naplate sprovodi javni izvršitelj.

Potraživanje firme po osnovu fakture

Ukoliko je firma izdala fakturu, a dug joj nije isplaćen, može odmah pokrenuti postupak prinudnog izvršenja, bez da prethodno tužbom pokreće parnični postupak. Da bi sud dozvolio izvršenje, faktura mora da sadrži podatke o poveriocu, podatke o dužniku, visinu duga, kao i rok za isplatu.

Poverilac takođe mora posedovati i neki dokaz da je fakturu uručio dužniku. Dokaz za ovo može biti potpis dužnika na samoj fakturi, potvrda o prijemu preporučene pošiljke ukoliko je faktura poslata poštom, otpremnica, ili neki drugi dokaz.

Kako se vrši prinudna naplata

Postupak izvršenja se sprovodi na imovini dužnika. Sredstva izvršenja mogu biti : plenidba zarade ili penzije, plenidba sredstava koje dužnik ima na računima u banci, prodaja pokretnih stvari ili nepokretnosti dužnika, kao i druga sredstva predviđena zakonom.

Zastarelost potraživanja

Potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga, zastarevaju za tri godine. Za tri godine zastareva i potraživanje zakupnine.

Za godinu dana zastarevaju potraživanja naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva.

Pokretanjem parničnog postupka prekida se zastarevanje, a kada potraživanje bude utvrđeno presudom, ono zastareva u roku od 10 godina od pravosnažnosti presude

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here